GERGER

Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

GERGER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Adıyaman İli Gerger İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 (iki) “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve 1 (bir) “Büro Görevlisi” unvanlı, belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacaktır.
A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak
4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb özel şartlarda aranabilir.
9) İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.
B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
a) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için;
1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak. Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih sebebidir.* (Eğitim Fakülteleri hariç)
2) ÖSYM tarafından 2016 veya 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak (İlan sonucunda alınacak personel sayısının 5 (Beş) katı kadar kişi, geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.)
3) Temel bilgisayar programlarını ve interneti iyi düzeyde kullanabilmek. (Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak tercih sebebidir)
2
4) Başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır Gerger’de ikamet ediyor olmak (Devamlı ikamet adresi Gerger olmak ve ailesi de Gerger’de ikamet ediyor olmak şartıyla; Eğitim ve askerlik gibi sebeplerden dolayı geçici olarak Gerger’de ikamet etmeyenler istisnadır)*.
5) Gerger İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.
6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve engeli bulunmamak (Tam teşekküllü bir devlet hastanesinin ya da özel hastanenin sağlık kurulundan alınacak sağlık raporu mülakatı kazanan adaylardan istenecektir.)
7) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların EK (VIII) Personel İş Tanımlarında belirtilen niteliklere sahip olmak.
8) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
9) Adayların kendini ifade kabiliyeti, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme yeteneği, muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, karşısındaki insanı anlayabilme ve empati kurma becerisi tercih sebebi olacaktır.
10) İşaret dili bilmek tercih sebebidir.
11) En az B sınıfı ehliyet sahibi olup arazi koşullarında fiili araç kullanabilme becerisine sahip olmak. (Mülakatta fiili araç kullanma becerisi sahada test edilecektir.)
12) İşin süresi daimi olup 2 ay deneme süresi vardır.
13) Terör örgütlerine ve ya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesi ve bu konularda haklarında adli işlem başlatılması durumunda Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca tek taraflı olarak feshedilir.
14) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak yada başvuru tarihi itibari ile en az bir (1) yıl süre ile tecilli olmak,
b) Büro Görevlisi için;
1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak. Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih sebebidir.* (Eğitim Fakülteleri hariç)
2) ÖSYM tarafından 2016 veya 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak (İlan sonucunda alınacak personel
3
sayısının 5 (Beş) katı kadar kişi, geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.)
3) Temel bilgisayar programlarını ve interneti iyi düzeyde kullanabilmek (Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası sahibi olmak tercih sebebidir.)
4) Başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır Gerger’de ikamet ediyor olmak (Devamlı ikamet adresi Gerger olmak ve ailesi de Gerger’de ikamet ediyor olmak şartıyla; Eğitim ve askerlik gibi sebeplerden dolayı geçici olarak Gerger’de ikamet etmeyenler istisnadır)*
5) Gerger İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.
6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve engeli bulunmamak (Tam teşekküllü bir devlet hastanesinin ya da özel hastanenin sağlık kurulundan alınacak sağlık raporu mülakatı kazanan adaylardan istenecektir.)
7) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların EK (VIII) Personel İş Tanımlarında belirtilen niteliklere sahip olmak.
8) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
9) Adayların kendini ifade kabiliyeti, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme yeteneği, muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, karşısındaki insanı anlayabilme ve empati kurma becerisi tercih sebebi olacaktır.
10) İşaret dili bilmek tercih sebebidir.
11) En az B sınıfı ehliyet sahibi olup arazi koşullarında fiili araç kullanabilme becerisine sahip olmak. (Mülakatta fiili araç kullanma becerisi sahada test edilecektir.)
12) İşin süresi daimi olup 2 ay deneme süresi vardır.
13) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesi ve bu konularda haklarında adli işlem başlatılması durumunda Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca tek taraflı feshedilir.
14) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak yada başvuru tarihi itibari ile en az bir (1) yıl süre ile tecilli olmak,
4
C) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENEN BELGELER
– Başvurular 28/06/2017 –09/07/2017 tarihleri arasında, 09/07/2017 günü saat 24:00’a kadar http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresinden online olarak yapılacaktır.
– Başvuran adaylar, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösteren aşağıda sayılan belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Gerger İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Keleşan Mah. Keleşan Küme Evleri no:11/A adresine en geç 11/07/2017 tarihi mesai bitimine kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan ya da eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.
1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (www.gerger.gov.tr ) adresinden veya Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan temin edilebilir.
2-Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Aslı veya onaylı sureti)
3-KPSS-P3 Sınav Sonuç Belgesi (2016 veya 2017 yılına ait)
4-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi, (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.)
5-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge (Aslı veya onaylı sureti)
6-Başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır Gerger’de ikamet ettiğini gösterir ikametgâh belgesi (Yerleşim yeri tarihi yazılı Aile Kayıt Tablosu)
7-Sürücü belgesi fotokopisi. (Aslı veya onaylı sureti)
8-Adli sicil belgesi. (Aslı veya onaylı sureti)
9-Daha önce çalıştığı yerden varsa almış olduğu referans mektubu.
10-Bilgisayar ortamında hazırlanmış özgeçmiş (doğum yeri, doğum tarih, öğrenim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri ve hobileri gibi konulardan bahsedilecektir)
11-Sınavı kazandıktan sonra görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair bir hastaneden alınacak sağlık raporu. (Aslı veya onaylı sureti)
Adaylar tarafından yapılacak online başvuru “ön başvuru” niteliği taşıyacak olup, belirtilen özel şartları kanıtlayıcı belgeleri adayların kendileri tarafından Vakfımıza teslim etmeleri sonucu Sistem üzerinden kendilerine “Evrak Alındı Belgesi” verilecek ve böylece başvuru sonuçlanmış olacaktır.
D) MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
1)Online olarak başvuran adayların her bir pozisyon için KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir.
2) a) 2(iki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanlı personel alımı için; 10 (on) kişi mülakata çağrılacaktır.
5
b) 1(bir) Büro Görevlisi unvanlı personel alımı için; 5 (beş) kişi mülakata çağrılacaktır. 3) Mülakata çağırılacakların listesi ve Mülakat yeri, tarihi ve saati 12/07/2017 tarihinde mesai bitiminden sonra Gerger Kaymakamlığı resmi web sayfası olan www.gerger.gov.tr adresinde ilan edilecektir. ayrıca Vakfın 0 416 431 22 00 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Diğer taraftan sınava girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4) Mülakata çağrılan adaylar,

C)BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENEN BELGELER bölümünde yazılı belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 28/06/2017 – 11/07/2017 tarihleri arasında şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar, haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
5) Sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylara ayrıca araç kullanma becerisini ölçme amaçlı test sürüşü yaptırılacaktır.
6) Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.
7) Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecektir.
8) Mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar güvenlik soruşturmasına tabi tutulacaklardır.
E) MÜLAKATIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
– Mütevelli Heyetince oluşturulacak Mülakat Komisyonu tarafından sözlü sınavda adaylar 100 tam puan üzerinden;
a) Sosyal iletişim beceri ve kabiliyeti (20 puan)
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (20 puan)
c) Genel kültürü ve bilgi birikimi (20 puan)
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ve uygulama kabiliyeti (20 puan)
e) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan)
f) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan) yönlerinden değerlendirilecektir.
– Nihai Sınav Sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın Sözlü Sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 2 asıl ve 2 yedek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 asıl 1 yedek Büro Görevlisi tespit edilecektir.
– Nihai sınav sonucu olarak 59 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacaktır.
– Mülakat neticesinde yeterli görülen adaylar için 16.02.2012 tarih ve 2012/1 karar numaralı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların EK (VI) Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak, sonuç sistem üzerinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek, yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişilerin sistem üzerinden Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilmesinden sonra mülakat sonucu Gerger Kaymakamlığı resmi web
6
sayfası olan www.gerger.gov.tr adresinde ilan edilecektir. İşe alınmaya hak kazanan adaylar bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde işe başlatılacaklardır. Bu süre içerisinde görevine başlamayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
F) MÜLAKATI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1- 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çektirilmiş olacak),
2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve engeli bulunmadığını gösteren tam teşekküllü bir devlet hastanesinin ya da özel hastanenin sağlık kurulundan alınacak sağlık raporu.
4- Varsa bilgisayar sertifikaları.
G) DİĞER HUSUSLAR
1- Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle alım yapılması planlanan pozisyonlara yerleştirilenler herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
2- İstenilen şartları taşımayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak işe alımları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. İstenilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilir ve sözleşmeleri feshedilir.
3- Diğer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarından müracaat edecek olanlar da ilan metninde belirtilen usule göre müracaatlarını yapacaklardır.
4- Vakfımız Mülakat Heyetince istenilen niteliklerde müracaat eden aday tespit edilememesi durumunda personel alımı yapılmayacaktır.
5- Vakfımız Mütevelli Heyeti işe alım süreci sonucunda personel alıp almamakta, kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
H) VAKIF İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Keleşan Mah. Keleşan Küme Evleri No:11A Gerger/ADIYAMAN
Tel: 0 416 431 22 00
İrtibat Kurulacak Kişiler: Fatma KARTAL (Vakıf Müdürü)
* Eğitim Fakültelerinden başvuru kabul etmeme sebebimiz: Atanamayan Öğretmen adayları geçici olarak Vakıflarda açılan pozisyonlara başvurmakta ve işe alınmalarını müteakip, gerekli eğitim ve tecrübeyi alıp tam verim alınabilecek seviyeye gelmişken başvurdukları Öğretmenlik atamaları sonucu 7 Eğitim Hizmetleri sınıfına geçmektedirler. (Şubat 2014 tarihindeki öğretmen atamalarında: Adıyaman genelindeki Vakıflarda 1,5 yıldır çalışan yaklaşık 10 personel, vakıflardaki görevlerinden ayrılarak Öğretmen kadrosuna geçmişlerdir.) Bu durum Vakıfları hem yetişmiş personel noktasında mağdur ederken hem de İdarenin devamlılığı ilkesine ters düştüğünden; Vakıf Mütevelli Heyetimizce böyle bir karar alınmıştır. Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine sahip Gerger Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın, çalıştırmayı düşündüğümüz bu pozisyon için bu şekilde bir takdir yetkisi kullanmış olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu