GERGER

SYDV’YE Başvurmadan bunu okuyun

VAKFA MÜRACAAT EDİLMESİ VE YARDIMLARDAN FAYDALANMASI ; * Şahsen veya yardım talebinde bulunan şahıs gelemeyecek durumda ise bir yakını vasıtasıyla Vakıf Başkanlığına dilekçe ile müracaatını yapar.* Vakıf Başkanlığınca kendisine verilecek araştırma evraklarını eksiksiz ve tam olarak doldurur.* Araştırma formu ile birlikte İkametgah ilmühaberi, ilgili muhtarlık tarafında verilecek olan dorum tutanağı ve 1 adet resimle birlikte dosyasını Vakıf Başkanlığına teslim eder.* Dosyası Vakıf Mütevelli Heyetince incelendikten sonra Vakıf yardımlarından faydalanıp faydalanamayacağı karara bağlanır.* Bundan sonraki yardım taleplerinde dilekçe ile müracaat etmesi yeterlidir. Mütevelli Heyeti kararları doğrultusunda yardım faaliyetleri devam eder.* Dosyaların veri doğrulama işlemleri Vakıf Başkanlığınca Kurulacak komisyon marifetiyle çeşitli aralıklarla yerinde kontroller yapılarak yerine getirilir.SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI KURULUŞ AMACI VE FAALİYET ALANLARIFakir ve zaruret içinde, muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile, gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek üzere 1986 yılında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kanunda sözü edilen işlevini günümüze kadar sürdüre gelmektedir.14.6.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı yasa ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kurulmuştur. Kuruluş kanununda Fonun amacı; “Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile, gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.” şeklinde belirlenmiştir. Fon, sosyal güvenlikten yoksun muhtaç ve düşkünlere ilişkin devletin tüm sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir.Bu amaçla;Ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan kesimlerin desteklenmesi için her ay tüm il ve ilçelere periyodik kaynak aktarılmaktadır. Dar gelirli üniversite gençliğini kapsayan burs programı uygulanmakta, yabancı uyruklu öğrencilere de burs verilmekte, sosyal güvenlikten yoksun muhtaç hastaların ilaç ve tedavi giderlerini karşılamakta Doğal afetlerden zarar görenlerin zararları telafi edilmekte, Terörle Mücadele Yasasına göre terörden zarar görenlere sosyal yardım yapılmaktaÖzürlü gruplar için destek programları uygulanmakta, bunlara işitme cihazı , sakat arabası gibi araç-gereç temin edilmektedir.Fakir fukaranın iş kurma, mesleki eğitim ve istihdamına yönelik olarak il ve ilçelerde kurulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının geliştirdiği Arıcılık, Seracılık, Halıcılık, Kilimcilik gibi projelere kaynak aktarılmaktadır.Fakir ve muhtaç ailelerin orta öğretim çağındaki çocuklarının barınması için orta öğretim yurdu inşa ettirilmektedir. Göçe maruz il ve ilçeler ile işsizliğin ve yoksulluğun belirginlik taşıdığı yerlerde aşevleri açılmaktadır.Fon İdaresi sayılan bu hizmetleri Türkiye genelinde kurulmuş bulunan Başkanlıklarını Vali ve Kaymakamların yaptığı 933 adet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları eliyle yerine getirmektedir. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ SÜREGELEN ÇALIŞMALARI Şartlı Nakit TransferiSosyal Riski Azaltma Projesi’nin Şartlı Nakit Transferi Bölüm kapsamında, yoksulluk nedeniyle çocuklarını okula kaydettiremeyen, gönderemeyen veya okuldan almak zorunda kalan, okul öncesi çocuklarını düzenli sağlık kontrollerine götüremeyen ailelerin ya da düzenli sağlık kontrollerini yaptıramayan anne adaylarının ekonomik yönden desteklenmesi ve Türkiye’de düzenli bir nakit sosyal yardım sistemin yerleştirilmesi açısından bir ilk gerçekleştirilmektedir. Şartlı Nakit Transferi, temel sağlık ve eğitim hizmetlerine tam olarak erişmelerini teşvik etmek için nüfusun en yoksul %6’lık kesimini hedef alan temel bir sosyal güvenlik ağıdır.  YEREL GİRİŞİMLERTürkiye'nin yoksul kesimlerinin gelir elde etme ve istihdam fırsatlarını artırmaya yönelik çabalarının desteklenmesini öngören Yerel Girişimler kapsamında, yoksul insanlarımızın gelir ve hayat standardını yükseltebilmek amacı ile hazırlanıp uygulanabilecek proje konuları beş başlık altında toplanmıştır. Bunlar: 1. Yoksullar için gelir getirici küçük ölçekli projeler. 

2. Yoksul ve işsiz gençler ile kadınlar için istihdama yönelik beceri kazandırma eğitimleri. 

3. Toplum/topluluk yararına çalışmalar için geçici istihdam fırsatları. 

4. Sosyal amaçlı merkezler aracılığıyla sokakta çalışan/yaşayan çocuklar, engelliler, yaşlılar ve yoksullara sağlanan düşük maliyetli sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması. 

5. Toplum kalkınmasına yönelik kapsamlı çalışma programlarıdır.  YOKSULLAR İÇİN GELİR GETİRİCİ, KÜÇÜK ÖLÇEKLİ PROJELERİN AMAÇ VE KAPSAMI Gelir getirici küçük ölçekli projelerin amacı, yoksul birey veya hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak işleri kurmaları, gelir elde etmeleri ve başlattıkları çalışmaları uzun süre devam ettirebilmeleridir. Uygulanacak projelerin teknik ve ekonomik olarak yerel koşullara uygunluğu yanında, üretilecek ürün veya hizmetin yöresel satış ve pazarlama olanaklarının bulunması gerekmektedir. SRAP-YG' ye, fayda sahipleri tarafından kişisel başvurular yapılabilir ancak, başvuruların mümkün olduğunca grup bazlı olması tercih edilmektedir. Projelerin grup bazlı olması, uygulama süreci ve sonrasında, gerekli teknik destek hizmetlerinde etkinliği sağlayıcı büyüklüğe sahip olunması açısından önemli olmaktadır. Proje Konuları: Gelir Getirici Projeler için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik faaliyetlerde üretim ve verim artışı sağlanması ya da potansiyel kaynaklardan yararlanarak gelir elde edilebilmesi amacıyla; bitkisel ya da hayvansal üretim, tarımsal ürün işleme, el sanatları, hediyelik-turistik eşya üretimi, ticaret, perakendecilik, satış-pazarlama vb. her türlü konuda proje sunulabilir. Gelir Getirici Projelere Verilen Destek MiktarıGelir getirici projeler için kentsel ve kırsal kesimde yoksul birey ya da hane başına en fazla 3.000 ABD Dolarına eşit Türk Lirası tutarına kadar destek sağlanmaktadır. Kişisel limitleri geçmemek üzere, birden fazla kişinin bir araya gelerek uygulayacağı grup bazlı ortak projelerde, toplam bütçe 100.000 ABD doları eşdeğeri YTL'yi aşmaz. Yoksul aile/hanelerin geçimine katkı sağlayacak gelir elde edilmesi ve bunun devamlılığının olması. Projenin uygulanması sonucu elde edilecek ürüne ve üretilecek miktara bölgesel/ulusal talep olması. Zorunlu olmamakla beraber, öz kaynak katkısı da dikkate alınmaktadır. Bütçenin %10'undan az olmayacak maddi veya ayni nitelikteki öz kaynak katkısı, projenin sahiplenme düzeyini göstermesi açısından anlamlı olabilmektedir.  İSTİHDAMA YÖNELİK BECERİ KAZANDIRMA EĞİTİMLERİ  Bu tür projelerin amacı, yoksul kadınlar ve işsiz gençlere düzenlenecek kısa süreli kurslarla çeşitli teknik ve sosyal beceriler kazandırılması ve bu kişilerin daha nitelikli iş bulmalarına katkı sağlanmasıdır. Eğitimlerde benzer konularda çalışma yapan kamu ve sivil toplum kuruluşları (vakıf, dernek, sanayi, ticaret ve esnaf odaları, kooperatif, birlik vb.) ile işbirliği yapılarak istihdam güvencesi sağlanmaya çalışılacaktır. Proje Konuları: Meslek edinme veya kendi işini kurmaya yönelik istihdam eğitimlerinde konu sınırlaması yoktur. Ahşap, taş, toprak, metal işleme, dokumacılık vb. el sanatları veya kentsel alanlar için sekreterlik-ön muhasebe, tesisatçılık, bahçıvanlık, bakıcılık vb. hizmet sektöründe iş bulma güvencesi olan her türlü konu bu kapsamda desteklenebilmektedir. Eğitim Projelerine Verilen Destek Süresi ve MiktarıVerilecek destek, eğitim süresince proje masraflarının karşılanması şeklinde olmaktadır. Katılımcı sayısına göre değişmekle birlikte, projelere sağlanacak destek miktarı 50,000 ABD doları eşdeğeri TL'yi aşmayacaktır. Proje kapsamında edinilen malzeme ve ekipmanın, proje sonunda kullanım hakkı veya devri konusu finansman sözleşmesinde belirtilecektir. İstihdam eğitimi projelerinde ortalama süre 6-8 ay olacak ve çok özel durum ve koşullar için süre, bir yılı geçemeyecektir. Eğitim Projelerinin Değerlendirilmesi Değerlendirmede dikkate alınan önemli konular:İstihdam eğitimiyle sağlanacak faydanın, kazanılacak becerinin somut olarak belirtilmesi. 

Eğitim sonunda kursiyerlerin iş bulma veya kendi işini kurup gelir elde etme olanağına sahip olması. 

Düzenlenen eğitimlerden mümkün olduğunca fazla sayıda kişinin yararlanacak olması. 

Eğitimin farklı gruplarla tekrarlanması talebi, ilk uygulamanın başarı düzeyine bağlı olacaktır.  TOPLUM YARARINA ÇALIŞMALAR İÇİN GEÇİCİ İSTİHDAM Toplum veya topluluğun ortak yararı için uygulanacak çeşitli projelerde ihtiyaç duyulan işgücünün kısa süreli istihdamla karşılanması, yoksul işsizlerin çalıştırılması ve bu kişilerin geçici de olsa para kazanıp aile geçimine katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Toplum yararına yapılacak işler arasında içme-kullanma suyu temini, sulama sistemlerinin bakım ve onarımı, küçük ölçekli kanalizasyon-atık su arıtma, yol, park-piknik alanlarının temizliği ve onarımı, ağaçlandırma, erozyon önleme, aşılama, ilaçlama, budama, doğal kaynakların korunması-geliştirilmesi vb. işler sayılabilir. Geçici İstihdam Projelerine Destek MiktarıBu kapsamda istihdam edilecekler için ödenecek ücret, kişi başına 2.000 projelerin toplam bütçesi ise, 75.000 ABD doları eşdeğeri TL'yi aşmayacaktır. Geçici istihdam projelerinde ödenecek ücretler asgari ücretten fazla olmayacak ve bu kişiler mutlaka yasal mevzuata uygun olarak çalıştırılacaklardır. Projelerin bütçelerinde malzeme, ekipman ve diğer girdilere ayrılan pay %30'u geçmeyecektir. İstisnai durumlarda daha yüksek orandaki malzeme, ekipman talebi Yürütme Kurulunca değerlendirmeye alınacaktır. Geçici İstihdam Projelerinin Değerlendirilmesi Değerlendirmede dikkate alınan önemli konular: Uygulanacak projelerin herhangi bir kamu kuruluşunun asli görev alanına girmemesi. 

Projede öncelikle "belirli kişilere" düzenli iş, gelir sağlanmasından çok, ortak çaba veya girişimle başlatılan çalışmaları tamamlayıcı "zorunlu işgücünün" desteklenmesi amaçlanmalıdır. 

Toplum içinde dezavantajlı konumda bulunan kadın, işsiz genç ve engelli bireylere öncelik verilmesi ve yapılacak işle ilgili kısa süreli eğitim düzenlenmesi.  SOSYAL ALT YAPI VE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ VE GELİŞTİRİLMESİ  Bu kapsamda sokakta çalışan/yaşayan çocuklar, engelliler, yaşlılar, korunmasız kadın ve erkekler, işsiz gençler ve yoksullara sağlanan düşük maliyetli sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması için toplum veya sosyal amaçlı merkezler kurulması yada mevcut merkezlerdeki programların çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, evinden ayrılmak zorunda kalan veya uygun olmayan koşullarda barınan evsiz veya yarı-göçer gruplara yönelik geçici konut, sığınma, barınma evi vb. mekanların yapımına destek verilmesi amaçlanmaktadır. Yine semt lokali, kültür, okul, sağlık merkezi, üretim atölyesi vb. ortak kullanım alan ve mekanlarının tadilat ve onarımı da bu kapsam içinde değerlendirilebilecektir. Bu kapsamdaki tüm projelerde öncülüğün sivil toplum kuruluşları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafından yapılması beklenmektedir. SHÇEK'in bugüne kadar ulaşılamayan gruplara ulaşmak, yeni yöntem veya hizmetlerin pilot uygulamasını yapmak amacıyla hazırlayacağı projeler dikkate alınacaktır. Sosyal Hizmet Projelerine Destek MiktarıSosyal hizmetler projelerine verilecek destek miktarı 200,000 ABD doları eşdeğeri YTL'yi aşmayacaktır. Sosyal hizmet amaçlı merkezlerin genel işletme giderleri en fazla iki yıl süreyle desteklenebilmektedir. Sosyal Hizmet Projelerinin Değerlendirilmesi Değerlendirmede dikkate alınan önemli konular: Bu merkezlerde hizmet verilen yoksul kadın, işsiz genç, çocuk ve yaşlıların üretici hale getirilmesi ve gelir getirici faaliyetlere yöneltilmesi. 

Engelli bireylere eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri verecek merkezlerde sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların planlanması. 

Ortak kullanıma yönelik çeşitli tesislerin yapımı veya bakımında, maliyetin yararlanıcıların ekonomik gücünü aşması ve kamu hizmetlerinin alınmasının mümkün olmadığı durumlarda geçerli olabilecektir.  TOPLUM KALKINMASINA YÖNELİK KAPSAMLI ÇALIŞMALAR  Daha geniş alanlarda "bütüncül yaklaşımla" birbirini tamamlayıcı gelir-üretim, eğitim-beceri geliştirme, altyapı, sosyal hizmet ve çevresel projeler geliştirilen bir program çerçevesinde birlikte uygulanabilecektir. Yerel girişimlere yeni eklenen bu bileşen kapsamında, uygulanacak tekil projelerin tutarı yukarıda belirtilen limitleri aşmayacak ve programın toplam bütçesi ise, 500.000 ABD doları karşılığı YTL'yi geçmeyecektir.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu